Amateka y’icumu ryatewe Yesu Kirisitu mu rubavu ubwo yari ku musaraba ryarwanirwaga inkundura

Muri iyi nkuru ndende, Umubavu.com tugiye kubagezaho amateka y’icumu ryatewe Yesu Kirisitu mu rubavu ubwo yari ari ku musaraba I Goligota.

Umusirikare wateye Yesu icumu mu rubavu amazina ye ni ‘Longinus’, akaba yari umusirikare wayoboraga itsinda ry’abasirikare 100 mu ngabo za Pilato, akaba yari afite ubunararibonye mu kwica urubozo abo shebuja Pilato yamaze guciraho iteka ryo gupfa.

gusa Longinus yaje kugira ikibazo cy’uburwayi apfa ijisho ibi byamuteye ubusembwa butashoboraga gutuma aguma kuba mu ngabo ariko na none bitewe nuko shebuja Pilato yamwemeraga nk’umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu yabonaga kumutakaza mu ngabo ze yaba ahombye cyane. Niko kumuhindurira inshingano amuvana mu mutwe yakoragamo amujyana kuba ukuriye ibikorwa byo ku musozi wa Gologota I Nyabihanga umusozi wicirwagaho abamaze guhabwa igihano cy’urupfu cyo ku musaraba.

Abicirwaga kuri uyu musozi babaga ari abagome bagombaga kwicwa urupfu rw’agashinyaguro kuko bavugaga ko abo banzwe n’Imana ndetse n’isi ikaba itabemera, niyo mpamvu bababambaga ku musaraba ngo batandukane n’isi n’ijuru.

PNG - 928 kb
I Goligota kuri yu musozi niho Yesu yabambwe
PNG - 762.6 kb
Na bugingo n’ubu ni gutya kuri uyu musozi wabambweho Yesu Kristu hameze


Nk’uko yari abimenyereye mu kubabaza abantu kwe, Longinus yategetse ko bavuna amaguru abari babambanywe na Yesu ngo bapfe vuba kuko isabato yari yegereje ariko bajya kugera kuri Yesu we basanga yapfuye batamuvunnye amaguru (Yohana19:32).

Ibi byarakaje Longinus kuba Yesu atanze atamuvunnye amaguru, n’uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu rubavu agira ngo arebe koko ko yapfuye havamo amazi n’amaraso ariko ibi byabereye Longinus umugisha kuko amazi avanze n’amaraso byaguye kuri rya jisho ryari rihumye rirahumuka.

Iri cumu Longinus yakoresheje ashinyaguza urubavu rwa Kristo ryaje gufatwa nk’icumu ridasanzwe ndetse abami b’abami benshi barifata nk’ikirango cy’ububasha butangaje bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye.

PNG - 481.6 kb
Iyi ni ishusho y’icumu ryatewe Yesu mu rubavu ubwo yari ku musaraba I Goligota


Iri cumu kandi yafashwe nk’intwaro ikomeye ku buryo urifite atashobora gutsindwa, kubw’iyo mpamvu buri umwe wese washakaga kuba igihangange ku isi no kubaka ubwami butanyeganyega yarwanaga iy’inkundura kugira ngo iryo cumu arifate mu biganza bye.

Iri cumu ryagiye rihabwa amazina atandukanye ariko iryahuriwe ho na benshi ndetse ari naryo ryatumaga rimaranirwa rikanizerwamo imbaraga ni ‘Icumu Ritagatifu’.

Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya gatandatu, iri cumu ryari mu biganza by’ubwami bw’abami bw’Abaroma ribitswe muri Bazirika yitiriwe Umutagatifu Petero, Umwami w’abami w’Abaroma yakoresheje iri cumu nk’ikimenyetso cyo gukomera ku bwami bwe ndetse akavuga ko igihe cyose arifite nta washobora kumurwanya ngo amutsinde kandi ni nako ryasimburanaga mu biganza by’abami b’Abaromani uko ingoma zasimburanaga.

Ahagana mu 1350, Umwami w’abami w’Abadage witwaga Charles Magne (soma Sharire Manye) yarwaniye gupfa no gukira ngo iri cumu arishyikire amaze kurifata yarikoresheje mu ntambara aho ngo ingabo ze zizeraga ko iyo arishyize hejuru batsindaga urugamba yarimanura bagatsindwa.

Uku niko ubwami bw’Abadage bwakomeje gufata iri cumu ritagatifu nk’intwaro ikomeye yabafashije kuba igihangange ku isi. Mu 1806, ubwo ubwami butagatifu bw’Abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwawe mu nzu ndangamurage ya Hofburg (Ofubage) mu mugi wa Vienne muri Otirishe (Autriche).

Mu 1908 Hitler yamenye iby’iri cumu, uko yakuraga afite inyota y’ubutegetsi no kuba umwami w’abami w’Abadage kandi akabyutsa ubwami bw’Abadage mu burayi, yumvaga icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyikira icumu ritagatifu.

Ku wa 12/03/ 1938 ingabo za Hitler zigaruriye igihugu cya Otirishe ariko aziha amabwiriza yo kurwanira gushira ariko bagashyikira icumu ritagatifu kandi ababwira ko ntawemerewe kurikozaho ibiganza mbere yuko arikoraho.

Bidatize ku wa 15/03/1938, Hitler yakandagiye mu mujyi wa Vienne muri Otirishe kandi ashyira mu biganza bye icumu ryatewe mu rubavu rwa Yesu na Longinus aritwara mu majyepfo y’u Budage mu mujyi wa Nurmberg aho ryari ryarashyizwe na Charles Magne mbere y’uko rijyanwa I Vienne.

Umugenerali w’Umunyamerika witwa George Patton we yise iri cumu ‘ingabo irinze ubukiristo ku isi’, yagize inyota yo gufata iri cumu mu biganza bye kandi yumvaga kurigira akanaritwara mu gihugu cye cya Amerika ari ubutwari no kuzana itsinzi n’ubuhangange ku gihugu cye.

Ibi byatumye ubwo yarwanaga Intambara ya Kabiri y’Isi, Patton yarwanye inkundura kandi ashyiraho itsinda ryihariye ry’Abasirikari abaha n’ibikoresho bikomeye kugira ngo byanga byakunda bashyikire iri cumu.

Nyuma y’intambara y’imyaka itanu, mu 1945 ubwami bwa Hitler bwarasenyutse ndetse ingabo za Generale Patton zishyikira icumu ritagatifu zirikuye mu buvumo ryari ryashyizwemo n’ingabo za Hitler mu mugi wa Nermberg.

Nyuma y’impaka ndende, mu 1951 icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Ofubage (Hofburg) mu mujyi wa Vienne muri Otirishe aho Hitler yari yararikuye akaba ari naho riri magingo aya kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye.

Amateka y’icumu ryacumiswe mu rubavu rwa Yesu agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi, Yesu ari we mwami w’abami kuko abo isi yita abami b’abami nabo bemeje kandi bagaragaza ko hejuru yabo hari ubasumba kandi ko kumwiringira aribyo bitanga icyubahiro, ubutware no kuramba.

N’ubwo yabambwe nk’umugome ariko ibyakoreshejwe byose bamubamba byahindutse ibirango n’ibyububasha bidasanzwe, kuko yari umwami w’abami.

Daniel MUKESHIMANA@Umubavu.com

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo
bucyana.emanwerii Kuya 16-05-2018

imana.ihabwe.icyubahiro.kubwiti nkuru murakoze.cyane nibucyana.amena

hamed niyo Kuya 8-05-2018

Uko nukuri, kdi Imana ibahe umugisha, ayo mazi avanze namaraso, bikigwa mu jisho ryuwo musirikare rwahise rireba aravuga ati" koko uyu n’Umwami uruta bose"
Bikavugako Amaraso ya Yesu christu akiza.

Imana ibarinde mwese

Vénant BUZURU Kuya 8-05-2018

Imana ihezagire umuntu wese yagize uruhara kugirango twumve histolique y’lcumu ridasanzwe,ayo maraso niyo yankuyeko igihano c’urupfu rw’ibihe bidashira abacunguwe abamwizeye ni dushime muze tumunezereze mugishingo c’ukwinezereza Yesu tugishimiyeko waduhaye Mpwemu Yera ivyiza dukora sitwebwe tubikora n’lmpwimu Yera yawe ibikorera muri twebwe uragahora ku Ngoma Mwami Mwana W’lmana

Vénant BUZURU Kuya 8-05-2018

Imana ihezagire umuntu wese yagize uruhara kugirango twumve histolique y’lcumu ridasanzwe,ayo maraso niyo yankuyeko igihano c’urupfu rw’ibihe bidashira abacunguwe abamwizeye ni dushime muze tumunezereze mugishingo c’ukwinezereza Yesu tugishimiyeko waduhaye Mpwemu Yera ivyiza dukora sitwebwe tubikora n’lmpwimu Yera yawe ibikorera muri twebwe uragahora ku Ngoma Mwami Mwana W’lmana

Pierre Kuya 6-05-2018

Iyi nkuru iranshimishije cyane urakoze cyane munyamakuru hejuru y’abami b’abami ndetse n’ibikomangoma hari Umwami n’Umuremyi ugenga ibyo tubona nibyo tutabona kdi ntibigitinze araje kwimura no guhemba no guhana buri n’imyitwarire ye yagiriye muri iyi si Imana itubashije kuyijorera kubwa Yesu Unwami n’Umucunguzi wacu.

Peter toner Kuya 6-05-2018

Imana iguhe umugisha muvandimwe ibi byongeye kwerekana icyubahiro cy’umwami wa abami Yesu.

Peter toner Kuya 6-05-2018

Imana iguhe umugisha muvandimwe ibi byongeye kwerekana icyubahiro cy’umwami wa abami Yesu.