Ibintu 10 bizakubwira ko akazi kawe kabaye ikigirwamana

Akazi ndetse n’indi mirimo yose dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ni amahirwe ntagereranwa ndetse n’umugisha udasanzwe cyane ko abantu bose ku isi badakora akazi kamwe ndetse ntibabe no ku rwego rumwe ariko ikiruta byose akazi ni nk’ikindi kintu cyose kiza,gusa iyo ukinjiyemo cyane ukakegurira ubuzima bwawe bwose usanga kakuviriyemo ikigirwamana.

Nubwo Imana yaduhaye ubushobozi bwo kwishimira no kunyurwa n’akazi kacu,tugomba kubishyira buri gihe mu ntekerezo zacu ko inkomoko y’ibyo byishimo ndetse no kunyurwa bituruka kuri Yesu wenyine tutibagiwe ko n’ako kazi gatangwa nawe.

Imana yacu niyo itanga akazi. Yahamagaye Adamu kugira ngo akore mu busitani bwa Edeni ndetse n’ahandi hose bityo natwe niyo yaduhamagaye ngo dukore si twebwe ubwacu twihamagaye cyangwa inshuti zacu.

Ijambo ry’Imana mu Gutegeka kwa kabiri 8:18 rirabitwibutsa riti “ahubwo uzibuke uwiteka Imana yawe ,kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzikugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro na ba sekuruza banyu,nkuko irikomeza muri iki gihe” ariko nkuko Imana ariyo itanga akazi,ni nayo itanga ikiruhuko. Kuki Imana iduhamagarira kuruhuka?Kuki itatuma umubiri wacu ugira imbaraga zo gukora tutaruhuka?Nuko Imana izi neza ko ikoze ibi,abantu barushaho kwizera akazi kurusha Imana yakabahaye.

Ibi nibyo biriho muri iyi minsi aho abantu bari gukora cyane.Abantu bari gushaka inzira zose zatuma bakora amasaha maremare arenze ayo basanzwe bakora,bubaka ubwami bwabo,ubuzima bwiza ariko mbere na mbere Imana iraduhamagarira kuyishaka ndetse no kwita ku kiruhuko cyayo. Yesu muri Matayo 11:28 yaravuze ati “mwese abarushye n’abaremerewe,nimuze munsange ndabaruhura.”
Ibi ni bimwe mu bimenyetso 10 bizakwereka ko akazi kawe gashobora kukuviramo ikigirwamana wizera kurusha Imana:
1. Guha akazi agaciro n’umwanya birenzeibyo uha umuryango wawe
2. Guha akazi umwanya n’agaciro birenze ibyo uha Imana yawe
3. Kwibwira ko igihembo uvana mu kazi cyagukiza kurusha Imana yawe
4. Kugira ubwoba bw’ahazaza hawe wibikaho imitungo myinshi,wibwira ko byagucungira umutekano yewe no gushaka kubaka izina mu by’isi
5. Umunaniro w’akazi byakubereye impamvu nyamukuru yo kutagira ibyo ugeraho mu buzima
6. Ntushobora kwiyibagiza akazi kawe agahe gato yewe ntunakura amaso kuri emails,telefoni ndetse na mudasobwa
7. Ikigutwara ibitekerezo mu nzozi zawe ndetse n’ibyo wumva ukeneye ni akazi kawe
8. Wibanda cyane ku musaruro w’akazi kawe wibwira ko ahari ari wowe ukora neza kurusha abandi bose
9. Icyo umukoresha wawe akuvuzeho mu nama ugiha agaciro karenze icyo Imana yawe iri mu ijuru yakuvuzeho
10. Indonke z’amafaranga menshi,kumenyekana,kugera kuri byinshi ndetse no kuzamurwa mu ntera ubifata nk’iby’agaciro gakomeye kuri wowe kurusha gukura mu busabane bwawe na Yesu Kristu.

Ni ahawe rero kugira ngo utekereze neza utazasanga akazi kawe warakarutishije Imana yawe yakaguhaye gusa ntarirarenga kuri buri wese ahubwo ni umwanya wo kugarura amaso inyuma tukibuka umugenga wa byose ariyo Mana yaremye isi n’ijuru n’ibirimo byose.

MUKESHIMANA Daniel
UMUBAVU.COM

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo
tom Kuya 18-10-2017

iyi inkuru iranyubatse cyane mbere na mbere IMANA ibindi bikaza nyuma