Impinduka zikomeye mu Burezi, REB yatswe zimwe mu nshingano

Ikigo gishinzwe guteza imbere Uburezi mu Rwanda (REB) cyatswe zimwe mu nshingano nkuko bigaragara mu Igazeti ya Leta yasohotse muri iki Cyumweru, irimo amateka ya Perezida ashyiraho ibigo bitandukanye mu burezi bw’u Rwanda, birimo n’ikigo cyihariye gishinzwe ibizamini n’ubugenzuzi mu mashuri y’uburezi bw’ibanze n’ay’imyuga n’ubumenyingiro (TVET).

Hashyizweho kandi Urwego rw’Igihugu rushinzwe Imyuga n’Ubumenyingiro (RTB) n’Urwego rw’Igihugu rushinzwe Uburezi bw’Ibanze (REB).

Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Ibizamini n’Ubugenzuzi bw’Amashuri (NESA), gifite intego yo guteza imbere ireme ry’uburezi mu mashuri y’uburezi bw’ibanze n’ay’imyuga n’ubumenyingiro (TVET) yo ku rwego rwa mbere kugeza ku rwa gatanu, ni ukuvuga yaba amashuri atanga amasomo y’imyuga y’igihe gito n’ay’igihe kirekire.

Gifite kandi intego yo gushyiraho amabwiriza agenga isuzumabumenyi rusange ry’abanyeshuri n’ibizamini bya Leta.

NESA yahawe inshingano z’ingenzi zirimo gushyiraho ibipimo ngenderwaho mu kwemeza amashuri yigenga y’uburezi bw’ibanze n’aya TVET yo ku rwego rwa mbere kugeza ku rwa gatanu; kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry’amategeko n’ibipimo ngenderwaho mu mashuri y’uburezi bw’ibanze n’aya TVET yo ku rwego rwa mbere kugeza ku rwa gatanu ya Leta, ay’abafatanya na Leta ku bw’amasezerano n’ayigenga.

Iki kigo kandi kizaba gishinzwe kwita ku ireme ry’uburezi mu mashuri y’uburezi bw’ibanze n’aya TVET, gutegura, gukoresha no gukosora ibizamini bya Leta; gutangaza amanota yavuye mu bizamini bya Leta; gushyira mu myanya abanyeshuri batsinze ibizamini bya Leta barangije amashuri abanza n’ay’icyiciro rusange.

Iki kigo kizaba gifite ububasha bwo gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri batsinze ibizamini bya Leta mu mashuri y’uburezi bw’ibanze n’aya TVET, kwemerera ishuri ryigenga ritanga uburezi bw’ibanze cyangwa irya TVET gutangira gukora; gutanga uruhushya rw’ahakorerwa umwuga wo gutanga inyigisho z’imyuga n’ubumenyingiro n’impamyabushobozi bitarenze ku rwego rwa gatanu; guhagarika cyangwa gufunga ishuri ritanga uburezi bw’ibanze cyangwa irya TVET iyo bibaye ngombwa; kugereranya no kugena agaciro k’impamyabushobozi n’impamyabumenyi zatanzwe n’amashuri yo mu mahanga atanga uburezi bw’ibanze na TVET.

Izi nshingano NESA yahawe zari zisanzwe mu kigo cy’Igihugu gishinzwe Uburezi (REB) n’icyari gishinzwe Ubumenyingiro WDA.

Hashyizweho kandi Urwego rw’Igihugu rushinzwe Uburezi bw’Ibanze (REB) rufite intego yo guteza imbere ireme ry’uburezi mu mashuri y’uburezi bw’ibanze, ayihariye n’ay’abakuze

REB ifite inshigano zo gutegura no gutanga integanyanyigisho, imfashanyigisho, inyoborabarezi, imbonezamasomo no kugena uburyo bwo kwigisha mu mashuri y’incuke, abanza, ayisumbuye, ayihariye n’ay’abakuze batazi gusoma, kwandika no kubara; gushyiraho no gukurikirana gahunda yo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga mu burezi bw’ibanze.

REB ifite inshingano kandi zo guteza imbere ikoreshwa ry’ikoranabuhanga mu burezi bw’ibanze; guhuza gahunda n’ibikorwa hagamijwe guteza imbere abarimu, kubongerera ubumenyi n’ubushobozi no gukurikirana imicungire yabo; kugira uruhare mu gushyiraho politiki y’uburezi; guhuza no kwihutisha gahunda n’ibikorwa by’uburezi bw’ibanze hagamijwe kugeza ku banyarwanda b’ingeri zose uburezi bufite ireme; kugira inama Guverinoma ku bikorwa byose byakwihutisha iterambere ry’uburezi bw’ibanze mu Rwanda.

Ibijyanye n’ubumenyi ngiro n’imyuga byagenzurwaga na WDA, byashyizwe mu kigo gishya n’Ubumenyingiro cyitwa “RTB” gishinzwe guteza imbere ireme ry’uburezi mu mashuri y’imyuga n’ubumenyingiro uhereye ku rwego rwa mbere kugeza ku rwego rwa gatanu hagamijwe kwihutisha iterambere ry’imibereho n’ubukungu by’Igihugu.

RTB ifite inshingano zirimo gutegura no gutanga integanyanyigisho, imfashanyigisho, inyoborabarezi, imbonezamasomo no kugena uburyo bwo kwigisha imyuga n’ubumenyingiro, guteza imbere ikoreshwa ry’ikoranabuhanga mu itumanaho mu mashuri y’imyuga n’ubumenyingiro uhereye ku rwego rwa mbere, guhuza no kwihutisha porogaramu, guhuza gahunda n’ibikorwa hagamijwe guteza imbere abarimu, kubongerera ubumenyi n’ubushobozi no gukurikirana imicungire yabo no kugira inama Guverinoma ku bikorwa byose bishobora kwihutisha iterambere ry’imyuga n’ubumenyingiro mu Rwanda.

Mu bihe bitandukanye, Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo, Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, yasobanuye ko izi mpinduka zigamije gufatanya imbaraga no kunoza imirimo ibigo bishinzwe.

Yamaze impungenge kandi abarimo abadepite bagaragazaga ko izi mpinduka zishobora kuzagira ingaruka kuri serivisi leta yatangaga, bikarema icyuho, avuga ko ibi bidashoboka kuko uyu mushinga wizwe neza.

Turumiwe!!! ABATURAGE BASOHOWE MU NZU ZIRASENYWA N’IBINTU BYOSE BITABWA HANZE N’UWO BISE UMUKIRE NONE BARATABAZA:

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo