Wifuza kubaka/kuzubaka urugo rwawe rukaba ntanyeganyezwa? Dore inama 10 zagufasha

Kubaka urugo cyangwa se umuryango bikakubera uko wabitekerezaga mu nzozi zawe, si ibintu byizana ahubwo biraharanirwa kandi bigategurwa mbere cyane ko ari nabyo shingiro ry’ibyishimo, amahoro n’iterambere mu gihugu kuko iyo imiryango idakomeye n’igihugu usanga gihungabana.

Kugira ngo umuryango ukomere bisaba kwihanganirana, kubabarirana, kumenyana ku buryo buhagije n’ibindi ari nayo mpamvu twasanze ari ngombwa ko umenya aya mabanga kuko yagufasha kugira urugo ruhagaze neza kandi rutanyeganyezwa n’ibyo aribyo byose.

Ku bubatse ingo no kubitegura kuzishinga, ni byiza ko mumenya ibi:

1. Buri wese agira intege nke

Imana niyo itagira intege nke. Buri rurabo rwa roza rugira amahwa yarwo. Nutumbira cyane intege nke z’uwo mwubakanye ntushobora kunezezwa na cya kindi afitemo imbaraga.

2. Buri wese agira amateka

Si malayika bityo wikomeza gucukumbura ahashize he. Icy’ingenzi ni ubuzima mubanyeho none, ibyarangiye byarabaye. Babarira kandi wibagirwe, ibyahise ntacyo wabihinduraho. Ita Ku bya none n’ejo hazaza.

3. Muri rugo rugira ibyarwo

urugo si uburiri bw’indabo z’iroza. Urugo wabonyemo ibyiza hari ibikomeye ruba rwaranyuzemo byaka umuriro. Urukundo nyakuri rugaragarira mu bigeragezo, rwanirira urugo rwawe, nambana n’uwo mwashakanye mu gihe mugeragezwa. Wibuke ko ariyo ndahiro mwakoze musezerana.

4. Buri rugo hari ibyiza rugeraho

Wigereranya urugo rwawe n’iz’abandi, ntibyahwana rwose. Zimwe zishobora kuba zarabarenze izindi zibari inyuma. Mu kwigabanyiriza ibibazo (iteshamutwe) mu rugo, ihangane, kora cyane mu gihe cyawe. Ibyo mwiyifuriza mu rugo bizageraho bibe.

5. Kwubaka urugo ni ugutangiza urugamba

Iyo mushinze urugo, ugomba gutangiza intambara irwanya abanzi b’urugo
Bamwe muri abo banzi ni: Ubutamenya (kutita Ku bintu), kudasenga, kutababarira, ubuhehesi, gukururwa n’abandi, gushukwa, gukubita umugore, urukundo ruke, kwiyenza, ubunebwe, gutandukana nawe. Itegure rero guhangana nabyo urwanirira ubusugire bw’urugo rwawe.

6. Nta rugo ngenderwaho

Nta rugo rw’intangarugero muri byose. Urugo rudusaba gukora n’ubushake neza kandi buri munsi. Urugo twarugereranya n’imodoka igira akongeramuvuduko, amavuta yako n’agasohoramwotsi kuko iyo bititaweho imodoka ipfira mu nzira igatamaza abayirimo bose. Benshi muri twe turangwa no kutita Ku rugo. Ese nawe ni uko? Niba urimo ndakwinginze ita Ku rugo rwawe kandi niba nawe witegura kuzarwubaka, uhakure isomo.

7. Birashoboka ko waba ubanye n’uwo utifuzaga mu buzima bwawe

Imana yamuguhaye adatuganye kugira ngo umugire uwo wifuzaga mu nzozi zawe. Niba warashakaga ukunda gusenga akaba atabikunda cyane, mu rukundo sengana nawe umutere umwete bizageraho bize.

8. Kubaka urugo ni ukwemera ingaruka

Ntiwamenya ibizaba mu rugo rwawe umaze kurugeramo, ubuzima bushobora guhinduka, ugomba kubyakira mukanabiganiraho ngo mubyumvikaneho.
Mushobora kubura urubyaro, ashobora kubyibuha cyane utabikunda, ashobora kubura akazi bikaba ngombwa ko ari wowe wenyine utunga urugo igihe kirekire. Ihangane niba Imana iri mu ruhande rwanyu, hari umunsi muzaseka.

9. Kwubaka urugo si iby’igihe gito ni iby’iteka

Urugo ni ukwiyemeza burundu, urukundo ni ubushishi (colle) bufatanya abubakanye.
Ubutane butangirira mu bitekerezo, ntukabitekereze, ntuzanamukangishe gutana. Haranira kubana nawe mu rugo iteka ryose cyane ko burya n’Imana yanga ubutane urunuka.

10. Buri rugo hari icyo rusabwa

Urugo ni nka konti muri Banki. Amafaranga wabikijemo niyo ubikuza. Niba nta rukundo, amahoro, no kwitaanaho (care) washyize mu rugo, ntutegerezeho ibyo utaruhaye. Nta Rukundo rwizana, urukundo rutera gutanga no kwitanga.

Daniel MUKESHIMANA/Umubavu.com

Tanga igitekerezo kuri iyi nkuruIgitekerezo